Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Brzozowie

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE

Załącznik do decyzji nr 485/09

                                                                       Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

                                                                                Pożarnej w Brzozowie z dnia  14.12.2009 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZOZOWIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą komendy powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

§2.1. Komenda powiatowa jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu brzozowskiego.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Brzozów.

 

§3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. OSP - ochotniczą straż pożarną;
 3. jrg - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 4. ksr-g - krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

 

Rozdział 2

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 

§4.1. Komendą powiatową kieruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, zwany dalej „komendantem powiatowym”, przy pomocy zastępcy komendanta    i kierowników komórek organizacyjnych.

2. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego zastrzega się:

 1. dokumentację dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki,     są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. dokumentację kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
 5. zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
 6. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 7. władcze akty administracyjne wydane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.

3. Zastępca komendanta powiatowego może podpisywać dokumenty z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust.2.

4.Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i  odwołań raz w tygodniu.

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

§5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy                                                       - symbol  - PRZ;

2) Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski                                           - symbol  - POT;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych                                   - symbol  - PF;

4) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza                                                         - symbol  - PJRG.

 

§6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski;
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych.

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy;
 2. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

 

§7.1 Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. operacyjnych;
 2. szkoleniowych;
 3. kontrolno-rozpoznawczych;
 4. informatyki;
 5. łączności;
 6. ochrony informacji niejawnych;
 7. obronnych.
 1. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw:
 1. organizacyjnych i archiwizacji;
 2. kadrowych;
 3. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. kwatermistrzowskich;
 5. technicznych.

 

Rozdział 4

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 13. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej (ustalonych procedur obiegu dokumentów) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;
 14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji           w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;
 15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu.

 

§9. Do zadań Wydziału  Operacyjno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

1)  w zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu  zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych  lub  kierowanie   siłami  i   środkami   zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej i innych jednostek  ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia  w  sprzęt  i  urządzenia  umożliwiające  dysponowanie  oraz  kierowanie  siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę                z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki  ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 9. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych,
 10. nadzorowanie gotowości operacyjnej  jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 12. przygotowywanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie                          w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 13. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
 14. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania,
 15. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego                                    o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;

2)   w zakresie spraw szkoleniowych:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g    na obszarze powiatu,
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,
 4.    organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków                   i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

3)   w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 6.     analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania              i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 9.     rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 10.     przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej   w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 12.     wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku                        w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych                   w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej,
  • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
  • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

4)   w zakresie spraw informatyki:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej                              w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów  przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami              w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 6.    sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych                              w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
 9.     realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 10.     administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,
 12.     nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

5)   w zakresie spraw łączności:

 1. planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także  do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami               w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań           z zakresu ochrony ludności,
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
 6.     koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek   krs-g na obszarze działania komendy powiatowej,
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności,
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

6)  w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych - realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych           (t.j. Dz.U.     z 2005r. Nr 196, poz.1631), a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego„Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów          w tym zakresie,
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)   w zakresie spraw obronnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,

b)   koordynowanie realizacji zadań obronnych.

§9. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego należy                        w szczególności:

1)   w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji               i wytycznych komendanta powiatowego,
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów  i brakowania dokumentów,
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,
 8. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostki ratowniczo-gaśniczej,
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg               i wniosków dla komendy powiatowej,
 12. prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;

2)   w zakresie spraw kadrowych:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi                w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej,
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,
 4. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
 5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów                i rencistów komendy powiatowej,
 6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków                       i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

3)   w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy,
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności        w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń                   w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym   i wypadkom przy pracy;

4)   w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną  wyposażenie osobiste,
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 6.    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej,
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku,
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 9.    sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja    ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 10.    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg  i kierowników innych komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego                 i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z Wydziałem  Operacyjno-Rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie,
 12.    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków                    z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,
 13. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;

5)   w zakresie spraw technicznych:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 6.    organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,
 7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

§10. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy                       w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych   i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

 

          §11. Zadania pomocy prawnej wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz.1059 z późn. zm.) - tj. świadczenie pomocy prawnej komendzie powiatowej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami - będą realizowane   w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

§12. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz           w ramach odwodów operacyjnych realizowanych przez JRG PSP w Brzozowie z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego;
 6. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych        na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym       w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania        i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 10. prowadzenie  doskonalenia zawodowego;
 11. udział w aktualizacji:

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej;

 1. udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

 

Rozdział 5

Wzory pieczęci i stempli

 

§13. Komenda powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                   w Brzozowie ”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                      w Brzozowie”;
 3. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej     w Brzozowie”;
 4. stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Brzozowie, woj. podkarpackie;

5)    innych stempli służbowych i pomocniczych.

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§14.1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załącznik nr 1.

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3880
Wprowadzony przez: Bogdan BIEDKA
Data opublikowania: 2004-10-08 15:18:53
Obowiązuje od: 2001-11-16 12:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-21 14:31:06 Tomasz Mielcarek
2017-02-21 14:29:58 Tomasz Mielcarek
2017-02-21 14:28:11 Tomasz Mielcarek
2007-05-01 16:06:47 Bogdan BIEDKA
2007-05-01 16:02:30 Bogdan BIEDKA