Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
Regulamin Pracy KP PSP w Brzozowie

REGULAMIN  PRACY
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/08

 

KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZ0Z0WIE

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie regulaminu pracy i służby

 

 

         Na podstawie  art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz.Urz. KG PSP Nr 1, poz.4) zarządza się, co następuje:

 

 

         §1. Wprowadza się Regulamin pracy i służby dla wszystkich pracowników zatrudnionych
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

         §2. Zobowiązuje się wszystkich  strażaków KP PSP w Brzozowie do zapoznania z treścią Regulaminu pracy  i służby, pracowników cywilnych  oraz pracowników nowo przyjmowanych.

 

         §3. Traci moc zarządzenie nr 3/07 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej              w Brzozowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

 

         §4. Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr6/08Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

z dnia 14 sierpnia 2008r.

 

Regulamin pracy i służby

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 1. Regulamin pracy i służby, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek w procesie pracy (służby) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 2. Pracodawcą jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
  Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie lub inna wyznaczona do tego osoba.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. komendant powiatowy - rozumie się przez to Komendanta Powiatowego PSP
  w Brzozowie;
 2. głównym księgowym – rozumie się głównego księgowego KP PSP w Brzozowie;
 3. komendzie – rozumie się Komendę Powiatową PSP w Brzozowie;
 4. strażaku – rozumie się funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego służbę w komendzie;
 5. pracowniku cywilnym – rozumie się pracownika zatrudnionego w  komendzie;
 6. pracowniku – rozumie się strażaka pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego
  w  komendzie;
 7. mieniu - rozumie się środki pieniężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt techniczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań służbowych.
 1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników komendy bez względu na rodzaj pracy
  i zajmowane stanowisko służbowe.
 2. Przy przyjęciu do pracy każdy pracownik winien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 3. Regulamin niniejszy wprowadza się w oparciu o przepisy art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) oraz zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz.Urz. KG PSP Nr 1, poz.4).
 4. Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w:
  1. ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.);
  2. ustawie z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218);
  3. ustawie z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
  4. ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
  5. zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r.
   w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz.Urz. KG PSP Nr 1, poz.4).

 

 

Rozdział 2

Załatwianie spraw

 

 1. Wiążącym trybem załatwiania spraw służbowych i osobistych w komendzie jest droga służbowa, przez którą rozumie się tryb załatwiania spraw polegający na ustnym lub pisemnym przekazywaniu poleceń od wyższych przełożonych przez bezpośredniego przełożonego do podwładnego oraz przyjmowaniu meldunków, raportów służbowych od podwładnego – przez kolejnych przełożonych
  aż do tego, który sprawę rozstrzyga.
 2. Drogę służbową można pominąć:
  1. w sprawach nie cierpiących zwłoki, o czym należy zameldować (powiadomić) pominiętych przełożonych,
  2. wnosząc skargę o naruszenie zasad poszanowania godności osobistej,
  3. w skargach dotyczących pozbawienia lub ograniczenia przysługujących uprawnień
   i nieregulaminowego traktowania oraz nadużycia przez przełożonych uprawnień służbowych,
  4. podczas wysłuchiwania skarg przez przełożonych oraz kierowników zespołów komisji kontrolnych i inspekcyjnych.
 3. Formy załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych PSP.

 

Rozdział 3

Obowiązki komendanta powiatowego

 

 1. Komendant powiatowy  jest obowiązany w szczególności:
 1. kierować pracownika na okresowe profilaktyczne badania lekarskie;
 2. udzielać niezbędnych informacji na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy (służby) o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy (służby), częstotliwości, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia (uposażenia), urlopie wypoczynkowym oraz dodatkowym, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności
  w miejscu wykonywania pracy (pełnienia służby) oraz usprawiedliwiania nieobecności;
 3. zaznajomić pracowników podejmujących pracę (służbę) z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy (pełnienia służby) na stanowiskach służbowych oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 4. organizować tok pracy (służby) w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy (służby), jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
  i kwalifikacji, należytej jakości pracy (pełnionej służby);
 5. dokonywać przydziału zadań zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego albo zgodnie z treścią aktu mianowania;
 6. zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy (służby) oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
 7. zapewnić odpowiednie miejsce oraz środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym;
 8. przeciwdziałać dyskryminacji w toku pracy (służby), w szczególności ze wzglądu na płeć, wiek, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 9. przeciwdziałać mobbingowi;
 10. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia (uposażenia);
 11. realizować uprawnienia socjalne pracowników określone w odrębnych przepisach;
 12. umożliwiać pracownikom podnoszenie wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych oraz sprawności fizycznej;
 13. wpływać na kształtowanie w jednostce zasad współżycia społecznego;
 14. zapewnić przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych;
 1. egzekwować przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy;
 2. oceniać kwalifikacje zawodowe i przydatność pracowników na stanowiskach pracy;
 3. stosować przepisy szczególne dotyczące zatrudniania kobiet i inwalidów.

 

 1. Komendant powiatowy lub jego zastępca obowiązany jest przyjmować pracowników w sprawie skarg, wniosków i zażaleń codziennie z wyjątkiem dni wolnych.
 2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi niezwłocznie świadectwo pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział 4

Obowiązki pracownika

 

 1. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
  1. wykonywać zadania służbowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (służby), jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa;
  2. przestrzegać ustalonego czasu pracy (służby) i wykorzystywać go efektywnie;
  3. przestrzegać regulaminu pracy i służby;
  4. dbać o dobro Państwowej Straży Pożarnej;
  5. przestrzegać ochrony informacji prawem chronionej;
  6. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz przepisów przeciwpożarowych;
  7. dążyć do stałego uzupełniania wiedzy dotyczącej powierzonych obowiązków służbowych;
  8. dbać o stan odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, powierzonego mienia, użytkowanych pomieszczeń, obiektów i terenów;
  9. przestrzegać w miejscu pełnienia pracy (służby) zasad współżycia społecznego;
  10. zabezpieczać po zakończeniu pracy urządzenia i narzędzia pracy, wyłączać odbiorniki prądu  oraz zamykać pomieszczenia służbowe;
  11. niezwłocznie informować przełożonego o przyczynie uniemożliwiającej stawienie się do pracy oraz uprzedzać z góry o wiadomej przyczynie powodującej nieobecność w pracy;
  12. przestrzegać w pracy biurowej instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt przy tworzeniu, ewidencjonowaniu, gromadzeniu i przechowywaniu akt i dokumentów na stanowisku pracy;
  13. powiadamiać komórkę właściwą ds. kadrowych o wszelkich zmianach danych personalnych oraz zmianie miejsca zamieszkania;
  14. poddawać się badaniom wstępnym, okresowym, kontrolnym, specjalistycznym i komisyjnym;
  15. posiadać w czasie pracy dokumenty niezbędne do jej wykonywania, chronić je przed utratą
   i zniszczeniem oraz zwracać otrzymane z komendy dokumenty po rozwiązaniu stosunku pracy (zwolnieniu ze służby);
  16. niezwłoczne zgłaszać przełożonym o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy oraz zawiadamiać o ich ustaniu;
  17. zachowywać trzeźwość w czasie pracy oraz w czasie dyżurów domowych.


 

 1. Oprócz obowiązków, o których mowa w ust.14, strażak obowiązany jest:
  1. przestrzegać regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego;
  2. dbać o sprawność fizyczną;
  3. poddawać się okresowej ocenie zdolności fizycznej i psychicznej;
  4. wykonywać obowiązki służbowe w umundurowaniu. Podczas pozostawania w gotowości strażaków zatrudnionych w zmianowym toku służby po godzinie 15:30 dopuszcza się pełnienie tej służby w ubiorze sportowym. Przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że w przypadku podjęcia działań służbowych strażak ma obowiązek prowadzić te działania we właściwym umundurowaniu służbowymi i specjalnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Pracownik obowiązany jest do wykonywania innych obowiązków określonych w wewnętrznych przepisach komendy, a także w indywidualnych zakresach obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności.

 

 

Rozdział 5

Rozkład czasu pracy i służby, okresy rozliczeniowe oraz porządek dnia

 

 1. W komendzie obowiązuje w codzienny i zmianowy rozkład czasu pracy (służby).
 2. Rozpoczęcie pracy (służby) w codziennym rozkładzie czasu pracy (służby) dla pracowników
   ustala się na godzinę 730, a jej zakończenie na godzinę 1530 , z zastrzeżeniem ust. 19 i 20.
 3. Rozpoczęcie służby w Powiatowym Stanowisku Kierowania (PSK) w zmianowym rozkładzie czasu służby wynoszącym 12 godzin ustala się na godzinę 730 i 1930, a jej zakończenie odpowiednio na godzinę 1930 i 730. Do czasu wykonywania zadań służbowych i pełnienia dyżuru nie wlicza się, nie dłuższego niż 30 minut, czasu niezbędnego do bezpośredniego przygotowania się do służby i jej przekazania następnej zmianie, a w szczególności przyjęcia lub zdania dokumentacji
  z przebiegu służby, sprzętu i wyposażenia. Zmiana służby odbywa się u komendanta powiatowego lub u  jego zastępcy od godziny 730 do godziny 800. Zmiany dokonuje dyżurny który kończy służbę nocną.
 4. Rozpoczęcie służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej w zmianowym rozkładzie czasu służby wynoszącym 24 godziny ustala się na 730, a jej zakończenie na 730 dnia następnego. Do czasu wykonywania zadań służbowych i pełnienia dyżuru nie wlicza się, nie dłuższego niż 30 minut, czasu niezbędnego do bezpośredniego przygotowania się do służby i jej przekazania następnej zmianie,
  a w szczególności przyjęcia lub zdania dokumentacji z przebiegu służby, sprzętu i wyposażenia. Zmiana służby odbywa się w garażu komendy powiatowej od godziny 730 do godziny 800.
  Dowódcy zmian lub osoby pełniące obowiązki dowódców zmian zdają i przyjmują służbę przy udziale dowódcy  JRG lub jego zastępcy.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant powiatowy może, na niektórych stanowiskach służbowych, wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby lub powierzyć pracownikowi okresowo pracę w zmienionych godzinach w ramach obowiązującej dziennej normy czasu pracy.
 6. Na pisemny wniosek pracownika, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika danej komórki organizacyjnej, komendant powiatowy może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. 
 7. W komendzie opracowuje się miesięczne harmonogramy służby dyżurnej i dyspozycyjnej.
 8. Do pełnienia przez strażaków dyżuru domowego związanego z wyznaczeniem do pełnienia odpowiednich funkcji operacyjnych wyznacza komendant powiatowy, zatwierdzając miesięczny harmonogram opracowany przez Dowódcę JRG.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant powiatowy może doraźnie wyznaczyć pracownika do pełnienia dyżuru domowego poza harmonogramem, o którym mowa w ust.24.
 10. Miesięczne harmonogramy służby podaje się do wiadomości strażaków do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty harmonogramem.
 11. Tok służby oraz zastępstwa służby etatowej PSK zapewnia Naczelnik wydziału operacyjno -rozpoznawczego spośród wyznaczonych strażaków komendy.
 12. Strażacy wyznaczeni do pełnienia służby w PSK w przypadku choroby uniemożliwiającej pełnienie służby niezwłocznie zawiadamiają o tym Naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego lub jego zastępcę.
 13. Strażacy zatrudnieni w komendzie w systemie ośmiogodzinnym wyznaczeni do pełnienia służby
  na PSK, którzy z innych niż choroba  ważnych przyczyn nie mogą pełnić służby
  w wyznaczonym dniu we własnym zakresie zapewniają sobie zastępstwo i uzgadniają ten fakt
  z Naczelnikiem wydziału operacyjno -rozpoznawczego.
 14. Strażacy pełniący służbę w PSK nie mogą opuszczać stanowiska pracy przed nadejściem zmiany.
  W sytuacji nie nadejścia pracownika zmieniającego należy o tym niezwłocznie powiadomić przełożonego, do którego należy obowiązek zapewnienia zastępstwa. Samowolna zmiana służby między pracownikami jest niedopuszczalna nawet w przypadku ich równych kwalifikacji zawodowych.
 15. Przysługujące przerwy w pracy (służbie) w zależności od rozkładu czasu pracy (służby) wynoszą:
 1. w codziennym – 20 minut;
 2. w zmianowym – 45 minut.
 1. Godziny rozpoczynania przerw ustala przełożony nadzorujący wykonywanie zadań służbowych. Podczas przerwy pracownik pozostaje w gotowości do podjęcia działań.
 2. Ramowy porządek dnia w jednostce ratowniczo- gaśniczej:
  1. Rozkład dnia

7:30- 13:30            -  wykonywanie zadań służbowych w tym:

 •  zmiana służby,
 •  doskonalenie zawodowe,
 •  prowadzenie ćwiczeń,
 •  utrzymywanie gotowości operacyjnej,

13:30- 14:00         - przerwa,

14:00- 19:15         - utrzymywanie gotowości operacyjnej,

19:15- 19:30         - przerwa,

19:30- 7:30           - wykonywanie innych zadań służbowych, w tym nie więcej niż 4 godziny

                               w porze nocnej.

 

Uwagi porządkowe:

 1. Dowódca JRG  uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w rozkładzie dnia,
 2. W piątek w czasie służby podstawowej należy wykonać konserwację i sprawdzenie sprzętu samochodowego i silnikowego eksploatowanego w KP.
 3. Przynajmniej jeden raz w miesiącu należy wykonać kontrolną jazdę pojazdami, które   są rzadko używane.
 4. Kontrola nad wykonywaniem czynności zawartych w pkt 2 i 3 spoczywa na Starszych Operatorach Sprzętu Specjalnego, sprawujących nadzór nad kierowcami, przy współpracy ze służbą kwatermistrzowsko- techniczną oraz dowódcą zmiany.
 5. W soboty czas służby podstawowej należy przeznaczyć na sprzątanie obiektu jednostki i terenów należących do KP.
 6. W niedzielę i święta czas służby podstawowej powinien być przeznaczony na zajęcia sportowe i inne relaksujące.
 7. Codzienne prace porządkowe w jednostce wykonują osoby wyznaczone przez dowódców zmian służbowych
 1. Ustala się porę nocną w komendzie wynoszącą 8 godzin pomiędzy godzinami 2200 a 600 następnego dnia (rano). Praca w godzinach nocnych, za wyjątkiem służby w PSK i JRG, jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie przełożonego.
 2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
 1. czasu służby strażaków: 1 stycznia – 30 czerwca oraz 1 lipca – 31 grudnia;
 2. czasu pracy pracowników cywilnych wynoszące osiem tygodni.
 3. Ewidencję czasu pracy pracowników codziennego toku służby i zmianowego w PSK prowadzi komórka  ds. kadr. Ewidencję pracowników zmianowego czasu służby w JRG prowadzi Dowódca JRG lub jego zastępca.
 4. Szczegółowo rozkład czasu służby i pełnienia dyżurów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247).

 

Rozdział 6

Dyscyplina pracy i zasady prowadzenia dokumentacji

 

 1. Obowiązkiem każdego pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy, które winien potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 2. Listy obecności pracowników codziennego toku służby oraz zmianowego w PSK wykłada
  i kontroluje prawidłowe ich wypełnianie komórka właściwa ds. kadr. Listy obecności wykładane są
  w sekretariacie KP PSP w Brzozowie, a dla pracowników zmianowych zatrudnionych
  w JRG, listy wykładane są w pokoju dowódcy JRG.
 3. Podpisywanie listy obecności za innych pracowników oraz fałszowanie listy w inny sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
 4. Pracownik wychodzący w godzinach pracy poza teren komendy ma obowiązek wpisania do książki wyjść celu i godziny wyjścia, a po powrocie do miejsca pracy również godziny przybycia, po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiedniego przełożonego.
 5. Książkę wyjść prywatnych oraz służbowych dla pracowników codziennego rozkładu służby oraz zmianowego w PSK prowadzi sekretariat komendy, a dla funkcjonariuszy zatrudnionych
  w zmianowym toku służby w JRG - dowódcy zmian. Nieobecność w pracy spowodowana wyjazdem służbowym powinna być rejestrowana przez pracownika sekretariatu, w książce delegacji służbowych.
 6. Pracownicy są obowiązani stawić się w pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowiskach pracy w gotowości do pracy.
 7. W przypadku spóźnienia pracownik niezwłocznie po przybyciu do pracy winien zgłosić jego przyczynę bezpośredniemu przełożonemu oraz pracownikowi komórki właściwej ds. kadr. Spóźnienie uwzględnia się przy ewidencjonowaniu czasu pracy.
 8. Pracownicy uzgadniają urlopy z bezpośrednimi przełożonymi.
 9. Pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego oraz pracownika komórki właściwej ds. kadr o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna ta jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
 10. W razie niestawienia się do pracy bez wcześniejszego uprzedzenia, pracownik zobowiązany jest skutecznie niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz pracownika komórki właściwej ds. kadr o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
 11. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 47, jest usprawiedliwione wówczas tyko, gdy pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
 12. Konieczne do wykonywania pracy narzędzia i materiały wydaje pracownikom komórka właściwa ds. kwatermistrzowskich. Pracownicy rozliczają się z pobranych narzędzi i materiałów w przypadku zwolnienia z pracy lub na polecenie  przełożonego.
 13. Wynoszenie bez zezwolenia przełożonych jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność komendy, bez względu na wartość tych przedmiotów, jest zabronione.
 14. Pracownicy odpowiadają za należyte przechowywanie dokumentów, pieczęci oraz pobranych narzędzi i materiałów oraz za ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Szczególnemu zabezpieczeniu podlegają dokumenty poufne oraz pieczęcie i  stemple służbowe, które powinny być przechowywane w zamkniętych na klucz odpowiednich szafach, biurkach itp.
 15. Porządkowanie stanowiska pracy odbywa się w godzinach pracy.
 16. Oznaki włamania, nieupoważnionego wejścia do pomieszczeń, wszelkich uszkodzeń biurek, szaf, drzwi, zamków drzwiowych, sprzętu komputerowego oraz utratę, zniszczenie lub uszkodzenie dokumentów, pieczęci lub narzędzi pracownik niezwłocznie zgłasza bezpośredniemu przełożonemu.
 17. Wszyscy pracownicy komendy oraz pracownicy delegowani do pracy w komendzie zobowiązani są efektywnie wykorzystywać ustalony dla komendy czas pracy oraz nie opuszczać miejsca pracy przed jej zakończeniem. Załatwianie spraw prywatnych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.
 18. W przypadku wyjść w godzinach pracy w celach prywatnych, czas przebywania poza komendą nie jest wliczany do czasu pracy pracownika. Komórka właściwa ds. kadr po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przekazuje informację o czasie przeznaczonym na wyjścia prywatne kierownikowi danej komórki organizacyjnej. Wynagrodzenie za ten czas nie przysługuje i zostanie ono odliczone z wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym miało miejsce wyjście prywatne. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku spóźnienia pracownika do pracy.

56. Na terenie komendy poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać w pomieszczeniach służbowych jedynie służba dyżurna PSK. Przebywanie innych pracowników w komendzie w tym czasie może mieć miejsce jedynie w przypadkach wyjazdów służbowych lub powrotów z wyjazdów służbowych, względnie w uzasadnionych przypadkach za zgodą komendanta powiatowego, jego zastępcy. Wykonywanie pracy, poza ustalonymi godzinami pracy może mieć miejsce jedynie po uprzedniej zgodzie lub poleceniu Komendanta lub jego Zastępcy. Godziny te powinny być odnotowane w „ indywidualnych kartach służb poza godzinami” i podpisane przez wyrażającego zgodę lub wydającego polecenie.

 1. Udzielenie czasu wolnego za godziny pracy w porze nocnej, niedziele i święta oraz
  w dni dodatkowo wolne od pracy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz
  Kodeks pracy.

 

Rozdział 7

Zasady udzielania zwolnień od pracy, usprawiedliwiania nieobecności
w pracy i spóźnień do  pracy

 

58.Wyjście pracownika z codziennego toku służby oraz zmianowego w PSK w celach służbowych lub prywatnych wymaga zgody komendanta powiatowego bądź jego zastępcy. W przypadku pracowników zatrudnionych w  JRG wyjście wymaga zgody dowódcy JRG lub jego zastępcy. Powyższe fakty należy odnotować w książce „ewidencji wyjść”. W przypadku nieobecności Komendanta i jego Zastępcy powyższy fakt wymaga zgody Dowódcy JRG, bądź jego  zastępcy,
a w przypadku ich nieobecności szefa służby właściwej ds. organizacyjno-kadrowych.

59.Strażaków pełniących służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania chcących się zwolnić:

 1. w godzinach urzędowania komendy obowiązują zasady wymienione w ust.58;
 2. poza godzinami urzędowania komendy oraz w niedziele, święta i w dni dodatkowo wolne od pracy Dyżurnego Operacyjnego Powiatu zwalnia jedynie w przypadkach zaistnienia zdarzenia losowego komendant powiatowy bądź jego zastępca,

60. Fakty zwolnień, o których mowa w ust. 59, Dyżurny Operacyjny Powiatu odnotowuje
w książce dyżurów PSK oraz programie „SWD” z wyszczególnieniem celu, godziny wyjścia
i powrotu.

61.Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281).

 1. W razie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownika lub członka rodziny, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając zaświadczenie lekarskie w dniu jego wystawienia, a najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy – po uprzednim telefonicznym bądź innym powiadomieniu komendy o otrzymaniu takiego zaświadczenia .
 2. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny nie umożliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności:
 1. niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacja z powodu choroby zakaźnej,
 2. odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego,
 3. leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 4. choroba członka rodziny pracownika wymagającego sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
 5. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
 6. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończonej podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca leżącego.
 1. Uznanie za opuszczenie pracy (nieprzybycie do pracy albo przedwczesne opuszczenie pracy) jako za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione należy do bezpośredniego przełożonego pracownika. 

 

Rozdział 8

Odzież robocza, odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej

 

 1. Odzież roboczą, odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej pracownik cywilny pobiera i rozlicza się z niej na zasadach określonych w odrębnej regulacji komendanta powiatowego.

 

 1. Pracownicy uprawnieni do otrzymywania odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej obowiązani są do wykonywania obowiązków służbowych w otrzymanej odzieży ochronnej i roboczej oraz przy użyciu sprzętu ochrony osobistej.

 

 

 

 

 

Rozdział 9

Wypłata wynagrodzeń i uposażeń

 

 1. Wypłata pracownikom wynagrodzenia (uposażenia) za pracę i innych przysługujących im należności następuje w ustalonych terminach, tj.:
  1. uposażenia dla strażaków - zgodnie z postanowieniem art. 90 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
   o Państwowej Straży Pożarnej - są płatne miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje uposażenie;
  2. wynagrodzenia i zasiłki pracowników cywilnych są płatne raz w miesiącu z dołu, 28 dnia każdego miesiąca lub  w następnym dniu roboczym;
  3. nagrody jubileuszowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. pozostałe wypłaty - zgodnie z obowiązującymi przepisami lub decyzją komendanta powiatowego.

 

68. Wypłaty wynagrodzeń (uposażeń) i innych należności są dokonywane w formie  przelewu na konta osobiste pracowników.

 

Rozdział 10

 

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych

 

 1. Płatnych urlopów wypoczynkowych i płatnych dodatkowych urlopów wypoczynkowych udziela się zgodnie z harmonogramem służby i rocznym planem urlopów. 
 2. Plan urlopów sporządza komórka właściwa ds. kadr w miesiącu styczniu na dany rok kalendarzowy, na podstawie wniosków poszczególnych pracowników.
 3. Pracownik zamierzający udać się na urlop powinien wypisać raport o udzielenie urlopu, następnie uzyskać podpis pracownika komórki właściwej ds. kadr, lub innego pracownika rozliczającego wykorzystanie urlopów potwierdzający posiadanie niewykorzystanego urlopu i uzyskać zgodę swojego bezpośredniego przełożonego.
 4. Oprócz urlopów, o których mowa w ust. 71, strażakowi może być udzielony urlop okolicznościowy, szkoleniowy, zdrowotny i bezpłatny. Zasady udzielania urlopów dla strażaków PSP reguluje ustawa
  o Państwowej Straży Pożarnej i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 9, poz. 52).
 5. Zasady udzielania urlopów dla pracowników cywilnych reguluje Dział siódmy  Kodeksu pracy.

 


 

Rozdział 11

Zasady przyznawania nagród i wyróżnień

 

 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki oraz przejawiają szczególną inicjatywę w pracy.
 2. Zasady wyróżniania dla strażaków szczegółowo reguluje:
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  marca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 419);
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia. (Dz. U. Nr 131, poz. 875 z późn. zm);
 5. ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
  1. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień członkom korpusu służby cywilnej reguluje ustawa
   o służbie cywilnej.
  2. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień  dla pozostałych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej reguluje:
 6. ustawa o pracownikach urzędów państwowych;
 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 z późn. zm.).
  1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w ust.81 pkt 2, może być przyznawana premia. Zasady tworzenia funduszu premiowego i przyznawania premii określa odrębny regulamin.

 

Rozdział 12

Zasady nakładania kar

 

 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu – naruszeniem podstawowych obowiązków służbowych, pracowniczych jest w szczególności:
 2. naruszenie postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej;
 3. naruszenie postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej;
 4. naruszenie postanowień ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy;
 5. niewykonanie polecenia przełożonego;
 6. niedochowanie tajemnicy państwowej i służbowej;
 7. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia;
 8. zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy;
 9. naruszenie obowiązku trzeźwości.
  1. Za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub nieprzestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz za czyny sprzeczne ze złożonym ślubowaniem, strażak odpowiada dyscyplinarnie przed przełożonym dyscyplinarnym lub komisją dyscyplinarną.
  2. W stosunku do strażaków naruszających postanowienia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
   o Państwowej Straży Pożarnej zastosowanie mają przepisy niniejszej ustawy zawarte w Rozdziale 11 – Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków.
  3. W stosunku do pracowników cywilnych naruszających swoje obowiązki mają zastosowanie przepisy:
 10. ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej;
 11. ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 13

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

 1. Komendant powiatowy chroni zdrowie i  życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych
  i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
 2. Komendant powiatowy zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
 3. Wszyscy pracownicy nowo przyjęci, przed przystąpieniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu bhp i przeciwpożarowemu. Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia wstępnego ogólnego (instruktaż ogólny) i szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy). Instruktażu ogólnego  udziela pracownik prowadzący sprawy bhp, który informuje pracownika o ryzyku zawodowym,  wiążącym się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Bezpośredni przełożony udziela instruktażu stanowiskowego.
 4. Odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie, które przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
 5. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach okresowych z zakresu bhp organizowanych przez komendanta wojewódzkiego.
 6. Zakres i częstotliwość szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm).
 7. W komendzie następujące rodzaje prac powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby:
 1. prace na obiektach radiokomunikacyjnych w terenie górskim trudno dostępnym;
 2. prace konserwacyjne przy nadajnikach radiowych i telewizyjnych i telewizyjnych oraz prace wykonywane na polach antenowych;
 3. prace w kesonach i prace nurków.
  1. W komendzie nie przewiduje się wykonywania prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, o których mowa w art. 210 Kodeksu pracy.
  2. W komendzie obowiązuje następujący tryb postępowania w razie wypadku w pracy:
 1. o każdym wypadku w pracy pracownik, o ile stan jego zdrowia na to pozwala obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić swego bezpośredniego przełożonego i pracownika prowadzącego sprawy bhp, a w sytuacji wypadku w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji w drodze między siedzibą komendy a miejscem wykonywania obowiązku służbowego - poinformować służbę dyżurną PSK;
 2. w razie wypadku w pracy bezpośredni przełożony organizuje pomoc poszkodowanemu, podejmuje środki zabezpieczające miejsce wypadku, w razie nieobecności bezpośredniego przełożonego czynności te przejmuje zastępujący go pracownik;
 3. bezpośredni przełożony poszkodowanego powiadamia o wypadku komendanta powiatowego lub jego zastępcę.

 

Rozdział 14

Profilaktyczna ochrona zdrowia

 

 1. Pracownik do spraw bhp ocenia i dokumentuje ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki  profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 2. Pracownik do spraw bhp każdorazowo informuje pracodawcę o potrzebie stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywana pracą.
 3. W stosunku do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).
 4. Zatrudnienie młodocianych oraz wykaz prac wzbronionych młodocianym reguluje Dział IX Kodeksu pracy.
 5. W komendzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

 

 

Rozdział 15

Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy potwierdza pisemnie przyjęcie postanowień  niniejszego Regulaminu do wiadomości i przestrzegania.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawują kierownicy komórek organizacyjnych.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 9306
Wprowadzony przez: Bogdan BIEDKA
Data opublikowania: 2004-11-08 12:22:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-22 12:22:06 Tomasz Mielcarek
2017-02-21 14:26:09 Tomasz Mielcarek
2007-05-01 16:04:30 Bogdan BIEDKA
2007-05-01 16:00:17 Bogdan BIEDKA
2004-11-08 14:46:49 Bogdan BIEDKA
2004-11-08 14:40:16 Bogdan BIEDKA